Część organizacyjna

W jaki sposób mogę zapisać swoje dziecko do Akademii?

W pierwszej kolejności dziecko należy zapisać na bezpłatne zajęcia próbne poprzez formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na stronie internetowej w zakładce “Zapisy”. Po przesłaniu formularza zostaną Państwo poinformowani o możliwych terminach zajęć. Jeżeli po zajęciach próbnych zarówno Państwo, jak i trener grupy wyrażą chęć współpracy, wówczas zostanie podpisana umowa, a tym samym dziecko stanie się pełnoprawnym zawodnikiem.

Czy nabory trwają przez cały sezon?

Taka możliwość istnieje przez cały czas trwania sezonu treningowego, czyli od 01 sierpnia do 30 czerwca.

Czy Akademia funkcjonuje w trakcie letniej lub zimowej przerwy?

Akademia funkcjonuje przez cały rok z wyłączeniem miesiąca lipca oraz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Dokładny harmonogram zajęć jest umieszczany na stronie internetowej Akademii oraz osobno przesyłany do rodziców drogą elektroniczną.

Na jaki okres podpisywana jest umowa z Akademią?

Umowa podpisywana jest na czas nieokreślony i zgodnie z treścią regulaminu ewentualnie przysługuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego miesiąca kalendarzowego.

Jakie są zasady odejścia z klubu AP EsKadra i przejścia do innego klubu?

Odejście z klubu jest możliwe pod warunkiem uregulowania wszystkich należności oraz z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia zgodnie z umową uczestnictwa. Kwestie przejść do innych klubów regulują zapisy Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej na określony sezon oraz Uchwała nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej. Więcej informacji można znaleźć na podstronie “Zasady zmian przynależności klubowej” w zakładce “Dla rodziców”.

Czy rodzice mogą udzielać wskazówek zawodnikom podczas meczów i treningów

Komunikaty przekazywane zawodnikom w trakcie meczów lub treningów powinny ograniczać się do pozytywnego zagrzewania do walki i wspierania wiary w siebie zawodników. Informacje dotyczące zachowań w grze i sposobu gry wprowadzają zamieszanie w głowach młodych zawodników, szczególnie jeżeli pozostają w sprzeczności z informacjami, jakie przekazuje im trener. Dodatkowo sprowadza to na nich dodatkową presję, która niczemu dobremu nie służy, a co więcej może hamować rozwój kreatywności i podejmowania własnych decyzji przez zawodników. Zależy nam na długofalowym rozwoju naszych podopiecznych i dawaniu im swobodnej przestrzeni do popełniania błędów, szczególnie na początkowych etapach szkolenia dlatego zabraniamy rodzicom instruowania oraz wywierania dodatkowej presji na dzieciach.

Zajęcia

W jakich strojach zawodnicy przychodzą na treningi?

W treningach zawodnicy uczestniczą jedynie w odzieży klubowej AP EsKadra. Obowiązuje zakaz prezentowania innych barw klubowych,a wyjątek stanowią wyłącznie zagraniczne kluby oraz polskie drużyny klubowe grające na poziomie krajowym i międzynarodowym. Zawodnicy zobligowani są do poszanowania barw klubowych AP EsKadra i dbałości o sprzet klubowy.

Co dziecko powinno przynieść na pierwsze zajęcia testowe?

Na próbny trening dziecko powinno przynieść ze sobą wygodny strój sportowy, podobnie jak na zajęcia Wychowania Fizycznego w szkole, a także dopasowane i wygodne buty piłkarskie. Dodatkowo należy wziąć ze sobą butelkę wody.

Czy rodzic/opiekun powinien być obecny podczas pierwszych zajęć?

Zalecamy, żeby rodzic lub opiekun był obecny podczas pierwszych zajęć, ponieważ dziecko pozostawione samo w nowej sytuacji może czuć się niekomfortowo. Dlatego szczególnie w przypadku młodych zawodników rekomendujemy pozostawanie z nimi na treningach.

Ile razy z tygodniu odbywają się zajęcia oraz ile trwają?

Zajęcia odbywają się w zależności od grupy treningowej od dwóch do czterech razy w tygodniu i trwają 60 lub 90 min. Dokładny harmonogram zajęć jest umieszczany na stronie internetowej Akademii oraz przesyłany do rodziców drogą e-mailową.

Kiedy dziecko otrzymuje pełny strój treningowy?

W momencie podpisania umowy przekazujemy do naszego dostawcy sprzętu zamówienie i czekamy na jego realizację, która trwa maksymalnie do dwóch tygodni. W każdym momencie uczestnictwa dziecka w zajęciach istnieje również możliwość dodatkowego zamawiania różnych pozycji z katalogu sprzętu klubowego EsKadry.

Ile osób uczestniczy w zajęciach bądź jak duże są grupy treningowe?

Staramy się, aby grupy nie były zbyt liczne. Średnio liczą do 20 zawodników. W przypadku najmłodszych grup tworzymy je jeszcze mniejsze. Zazwyczaj są on 10-12 osobowe.

Do jakiej grupy trafi moje dziecko oraz w jaki sposób jest to oceniane?

Podstawowym kryterium przyporządkowania do grup treningowych jest wiek dziecka. Jednak brane są również pod uwagę inne czynniki, takie jak poziom rozwoju psychomotorycznego, poziom zaawansowania oraz dojrzałości emocjonalnej.

Jakie doświadczenie zawodowe mają trenerzy?

Trenerzy zajmujący się szkoleniem w Akademii Piłkarskiej EsKadra mają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Posiadają też odpowiednie kwalifikacje, np. licencje trenerskie UEFA C lub UEFA B, co gwarantuje najwyższy poziom szkolenia.

Czy grupy są łączone, tj. dziewczynki trenują razem z chłopcami?

W przypadku najmłodszych roczników, istnieje możliwość łączenia ich, ale docelowo dziewczynki będą trenowały w osobnych grupach.

Czy w trakcie sezonu jest możliwe, aby dziecko zmieniło grupę?

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany grupy w trakcie sezonu, ale taka zmiana musi być za każdym razem uzgodniona i zaakceptowana przez koordynatora Akademii w porozumieniu z trenerem.

Czy zajęcia na zewnątrz odbywają się przez cały rok bez względu na pogodę?

Jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność. Dysponujemy boiskami odkrytymi oraz zadaszonymi. I dlatego, zgodnie z planem, zajęcia odbywają się bez względu na pogodę. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach może okazać się, że odwołanie zajęć będzie konieczne.

Czy są wyciągane konsekwencje w przypadku nieuczestniczenia dziecka w zajęciach?

Zachęcamy, aby dzieci regularnie uczestniczyły w treningach, co pozwoli im na właściwe przejście przez cały proces szkoleniowy. Ewentualne nieobecności na treningach mogą skutkować brakiem powoływania na mecze lub turnieje rozgrywane przez drużynę. Warto pamiętać o tym, że nieobecność na treningach, niespowodowana chorobą lub urazem, trwającym dłużej niż 28 dni, nie zwalnia z konieczności uiszczania opłat za zajęcia.

Czy zawodnik AP EsKadra może brać udział w testach, treningach próbnych oraz meczach sparingowych w innych konkurencyjnych klubach?

Chęć uczestnictwa we wszelkiego rodzaju testach, treningach próbnych, turniejach lub meczach sparingowych w klubach konkurencyjnych musi zostać zgłoszona do zarządu klubu i uzyskać pisemną akceptację zarządu. Nie poinformowanie o takiej sytuacji może skutkować zawieszeniem zawodnika na okres 12 miesięcy.

Bezpieczeństwo

Czy obiekty, na których są prowadzone zajęcia, są w pełni bezpieczne?

Obiekty treningowe Akademii Piłkarskiej EsKadra są w pełni nowoczesne i przystosowane do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży. Cała infrastruktura, wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym są zaprojektowane w taki sposób, aby idealnie spełniać wszelkie potrzeby zawodników w każdym wieku i na każdym etapie ich szkolenia. Obiekt jest też w pełni monitorowany przez kamery.

Czy dzieci są ubezpieczone w ramach podstawowej składki za trening?

Podstawowa opłata za zajęcia treningowe nie obejmuje dziecka polisą ubezpieczeniową NNW. Istnieje jednak możliwość wykupienia dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia dla zawodnika.

Czy można wykupić dodatkowe ubezpieczenie?

Istnieje taka możliwość za dodatkową opłatą, zgodnie z postanowieniami umowy i regulaminem Akademii.

Czy badania lekarskie są obowiązkowe, aby na stałe dołączyć do Akademii?

adania lekarskie nie są wymagane do uczestniczenia w treningach. Jednak w trosce o profilaktykę i zdrowie naszych zawodników zachęcamy do tego, aby robić je regularnie. Badania są jednak konieczne w przypadku udziału w rozgrywkach ligowych, co wynika z regulaminu rozgrywek np. Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej lub innych tego typu jednostek bądź organizatorów.

Czy przed pierwszymi zajęciami rodzic/opiekun powinien dostarczyć badania lekarskie dziecka?

Przed pierwszymi zajęciami próbnymi nie ma potrzeby dostarczania do klubu orzeczenia lekarskiego, ale opiekun jest zobowiązany do poinformowania trenera o aktualnym stanie zdrowia dziecka i wszystkich aspektach, które mogą utrudniać uczestnictwo w zajęciach. Rekomendujemy, aby przed rozpoczęciem treningów skonsultować się z odpowiednim lekarzem (najlepiej sportowym) i sprawdzić, czy nie ma przeciwwskazań do uprawiania takiej formy aktywności fizycznej.

Płatności

Jaki jest numer rachunku bankowego Akademii, na który należy wysyłać płatności za udział w treningach i rozgrywkach?

Numer rachunku Akademi można znaleźć w zakładce Kontakt oraz w zakładce Dla rodziców/Opłaty.

Jakie są opłaty za miesięczne szkolenie i czy są one uzależnione od wieku dziecka?

Wysokość opłat za treningi jest uzależniona od wieku uczestnika i ilości treningów w tygodniu, jakie odbywa jego grupa. Na naszej stronie można sprawdzić wysokość składek, a ich wysokość jest także określona w umowie.

Czy mogę dokonywać wpłat w gotówce w kasie Akademii czy tylko przelewem?

Opłaty za zajęcia mogą być dokonywane jedynie poprzez przelewy na konto bankowe wskazane w umowie.

Kiedy należy zapłacić opłatę wpisową i opłatę za pierwsze zajęcia?

Opłatę wpisową, która jest tożsama z kosztem przekazania pełnego sortu odzieży treningowej, należy przekazać w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Opłaty za zajęcia dokonuje się do każdego piątego dnia danego miesiąca, z góry.

Czy za odwołane zajęcia przysługuje częściowy zwrot z podstawowej miesięcznej stawki?

Odwołanie zajęć z powodów niezależnych od Akademii nie jest podstawą do częściowego zwrotu miesięcznej opłaty za zajęcia. W przypadku kiedy zajęcia wypadają w terminie przypadającym na święta ustawowe, również nie jest to podstawą do obniżenia lub zwrotu dokonywanych opłat.

Czy, jeżeli dziecko będzie dłuższy czas nieobecne, przysługuje zwrot kwoty za cały ten czas?

W przypadku, gdy dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach z powodu choroby trwającej powyżej 28 dni, wówczas opiekun ma prawo złożyć wniosek o zawieszenie uczestnictwa. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej Akademii. Jeżeli prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie, składka miesięczna będzie wynosiła jedynie 30% normalnej opłaty za zajęcia.

Czy rodzic/opiekun jest zobowiązany do zakupu sprzętu treningowego Akademii?

Zawodnicy są zobligowani do uczestnictwa w treningach w strojach Akademii. Koszt pierwszego kompletu pokrywa opłata wpisowa, natomiast koszt wszystkich kolejnych zamówień regulowany jest przez rodziców.

Czym różnią się od siebie opłata wpisowa, opłata za zajęcia i opłata za udział w rozgrywkach?

Opłata wpisowa jest jednorazowa i uiszczana w momencie podpisania umowy i przystąpienia do Akademii. Pokrywa ona pierwszy komplet stroju treningowego oraz działania administracyjne, związane z procedurą rejestracji nowego zawodnika. Z kolei opłata za zajęcia to regularny miesięczny koszt za treningi dokonywane we wszystkich miesiącach, w których odbywają się zajęcia. Natomiast opłata za udział w rozgrywkach jest doliczana w miesiącach, w których odbywają się róznego rodzaju rozgrywki, jak liga MZPN, Liga Zimowa oraz sparingi w okresie przygotowawczym. Opłata za rozgrywki dotyczy zawodników z drużyn biorących udział w wymienionych rozgrywkach i jest doliczana do faktur za konkretne miesiące.

Wyjazdy i turnieje

Czy Akademia organizuje własne obozy i campy?

Akademia EsKadra organizuje własne obozy letnie i zimowe dla swoich uczestników. Oferty wyjazdów są umieszczane na stronie internetowej i przesyłane rodzicom drogą e-mailową. Należy brać po uwagę, że brak uczestnictwa w obozach przygotowawczych może skutkować niepowoływaniem na mecze lub turnieje.

W jakich terminach organizowane są obozy?

Obozy letnie organizowane są w pierwszej połowie sierpnia, natomiast obozy zimowe w trakcie trwania ferii zimowych. Dokładne terminy są podawane rodzicom na początku sezonu w e-mailu organizacyjnym.

Kto decyduje o tym, czy dziecko może uczestniczyć w danym obozie czy campie?

Oferty poszczególnych wyjazdów są przygotowywane dla konkretnych grup treningowych, więc dziecko może uczestniczyć we wszystkich wyjazdach przewidzianych dla jego grupy.

Czy zawodnicy Akademii biorą udział w zewnętrznych turniejach, ewent. jakiej one są rangi?

Drużyny Akademii biorą udział (w zależności od rocznika) w oficjalnych rozgrywkach ligowych Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, ligach komercyjnych oraz różnego rodzaju turniejach krajowych i międzynarodowych. O udziale i rodzaju takich aktywności decyduje zespół szkoleniowy poszczególnych roczników w porozumieniu z koordynatorem Akademii.

Czy na zewnętrzne turnieje jest potrzebny osobny strój?

Stroje meczowe na potrzeby udziału w turniejach lub rozgrywkach są każdorazowo udostępniane przez Akademię i zwracane przez zawodników po zakończeniu meczu lub turnieju.