ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula Informacyjna

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”), informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Akademia Piłkarska EsKadra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strażacka 121. Podmiot wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000732601, NIP: 9522181904, REGON: 380272400. Tel (4822) 611 84 84, e-mail: administrator@eskadra.eu.
 2. Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, zawarte w formularzu, w celu:
  • podjęcia działań na żądanie osoby, której one dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Ww. dane będą przetwarzane na tej podstawie przez okres trwania umowy lub wykonywania działań podejmowanych na żądanie strony przed zawarciem umowy.
  • marketingu własnego Administratora, przesyłania tzw. Newslettera na podstawie dobrowolnej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane na tej podstawie aż do czasu wycofania zgody.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnione wyłącznie:
  • pracownikom i współpracownikom Administratora, posiadającym odpowiednie upoważnienia do przetwarzania ww. danych, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,
  • dostawcom usług technicznych, teleinformatycznych, IT, prawnych w zakresie niezbędnym do ich realizacji, ale wyłącznie w ramach upoważnień lub powierzeń,
  • sądom powszechnym, organom administracyjnym i innym podmiotom, które posiadają do tego upoważnienie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
 4. Nie przekazujemy danych osobowych Użytkownika do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 5. Dane osobowe Użytkownika nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany. Ww. dane nie będą również wykorzystywane do profilowania.
 6. Użytkownik ma prawo do:
  • pełnego dostępu do swoich danych,
  • żądania sprostowania danych, usunięcia ich (w określonych sytuacjach), ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją,
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 7. Celem skorzystania z tych praw, Użytkownik winien skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych przy użyciu danych kontaktowych podanych powyżej.
 8. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne. Niepodanie niezbędnych danych osobowych, uniemożliwi podjęcie działań na żądanie osoby, której dotyczą, lub zawarcie umowy bądź jej wykonanie.