Zasady odejścia z klubu AP EsKadra i przejść do innych klubów 1.Dla zawodników nie zgłoszonych do rozgrywek MZPN Podstawą wypisania z zajęć i odejścia z klubu jest dopełnienie warunków wypowiedzenia umowy zgodnie z umową świadczenia usług oraz regulaminem Akademii Piłkarskiej Eskadra. W przypadku wypowiedzenia umowy obowiązuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  Wypowiedzenie umowy wymaga pisemnej formy według szablonu formularza wypowiedzenia dostępnego na stronie internetowej www.eskadra.eu. 2. Dla zawodników zgłoszonych do rozgrywek MZPN W tym przypadku, poza wypowiedzeniem umowy, o którym mowa w punkcie 1 obowiązują zasady zmian przynależności klubowej zawodników zgodne z Regulaminem Rozgrywek Piłkarskich Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej na określony sezon oraz Uchwała nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej: 2.1. Zawodnik zyskuje statut zawodnika wolnego, jeżeli od ostatniego rozegranego przez niego meczu minęło 12 miesięcy. W okresie do 12 miesięcy od rozegrania ostatniego meczu ligowego zmiana przynależności klubowej może nastąpić jedynie na zasadzie transferu. 2.2  Zmiany przynależności klubowej mogą odbywać się w trakcie okien transferowych, które trwają: W przypadku zawodników do 16 roku życia: – Okno letnie od 1 lipca do 30 września – Okno zimowe od 1 lutego do rozpoczęcia rozgrywek w danej klasie rozgrywkowej W przypadku zawodników powyżej 16 roku życia: – Okno letnie od 1 lipca do 31 sierpnia – Okno zimowe od 1 lutego do końca lutego.   2.3 Zmiana przynależności klubowej wymaga ustalenia przez oba kluby (odstępujący i pozyskujący) warunków transferu oraz wpłaty ekwiwalentu za wyszkolenie zgodnie z Uchwałą nr VII/109 z dnia 12 lipca 2019. Należy pamiętać, że w przypadku zimowego okna transferowego klub odstępujący może nie wydać zgody na transfer, a dokładne warunki transferu wraz z kwestiami finansowymi są ustalane pomiędzy zainteresowanymi klubami. Prosimy, aby chęć zmian przynależności klubowej planować z wyprzedzeniem oraz informować o takiej chęci możliwie jak najszybciej.   2.4 Chęć uczestnictwa we wszelkiego rodzaju testach, treningach próbnych, turniejach lub meczach sparingowych organizowanych przez inne niż AP Eskadra kluby i drużyny musi zostać zgłoszona do zarządu klubu poprzez prośbę w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej i uzyskać akceptację zarządu. Nie poinformowanie o takiej sytuacji może skutkować zawieszeniem zawodnika na okres 12 miesięcy.